Νότιος ημιπρομαχώνας

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Δ.4

Α/Α: Ν31