Νότιος ημιπρομαχώνας

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Β.10

Α/Α: Ν12