Αποθήκη ανατολικά της πυριτιδαποθήκης της Βερσιάδας

Παλιό Φρούριο

Ιστορικό Κτίριο - Κατασκευή

Κωδικός: Β.5

Α/Α: Π22