Αντικρημνός υψηλού επιπέδου

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Γ.5

Α/Α: Ν20