Ανατολική πύλη

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Β.9

Α/Α: Ν11