Συνδετήριο Οχύρωμα

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: ΣΤ.1

Α/Α: Ν35